Svp actuele prijs schriftelijk aanvragen per mail.

Telefoon: 0172-422261
Mail: info@bouwglas.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOUWGLAS O.D. GESMAN B.V.

Artikel 1.
Algemene Voorwaarden.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Bouwglas betreffende de levering van goederenen/of de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van derden, nader te noemen de opdrachtgever.
2. Tenzij in enige specifieke bepalingen anders is aangegeven laten deze voorwaarden zich aldus lezen, dat;- de algemene bepalingen en de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomsten tot levering van goederen zonder dat Bouwglas verantwoordelijk is voor de verwerking van de geleverde goederen.- de algemene bepalingen, leveringsvoorwaarden en aannemingsvoorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst tot levering van goederen, alsmede installatie, het aanbrengen en/of verwerken van goederen in opdracht van de opdrachtgever.

Artikel 2.
Offertes, orderbevestigingen
1. Alle offertes van Bouwglas worden vrijblijvend gedaan.
2. Een overeenkomst komt tot stand;- Indien de opdrachtgever de offerte van Bouwglas schriftelijk en zonder enig voorbehoud of wijziging heeft geaccepteerd. Indien de aanvaardingsbrief niet overeenstemt met de offerte, komt geen overeenkomst tot stand, doch is er sprake van een uitnodiging aan Bouwglas tot het doen van een nieuw aanbod. Het staat Bouwglas vrij daar al dan niet op in te gaan. Na schriftelijke bevestiging van de order door Bouwglas, wanneer de opdrachtgever een order plaatst welke niet is voorafgegaan door een offerte van Bouwglas.
3. Een offerte c.q. orderbevestiging van Bouwglas geldt als door de opdrachtgever stilzwijgend aanvaard, indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending schriftelijke te kennen heeft gegeven niet met de offerte c.q. orderbevestiging in te kunnen stemmen. En Bouwglas door de opdrachtgever toegelaten is een aanvang met de werkzaamheden te maken.
4. Indien de offerte niet door een opdracht is gevolgd, dient indien Bouwglas zulks verlangt, de offerte met alle daarbij behorende tekeningen, technische omschrijving, ontwerpen en berekeningen binnen veertien dagen na het daartoe door Bouwglas gedaan verzoek, franco aan Bouwglas te worden geretourneerd. Bouwglas kan vergoeding vorderen van alle door haar gemaakte kosten, verband houdend met de offerte.

Artikel 3.
Tekeningen, ontwerpen enz.
1. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daar naar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.
2. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Bouwglas of in zijn opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Bouwglas.

Artikel 4
.
Overmacht.
1. Onder overmacht aan de zijde van Bouwglas wordt verstaan elke omstandigheid waarmee Bouwglas ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de opdrachtgever kan worden verlangd, zoals o.a., doch niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, aanwezigheid of dreiging met ‘fall out’, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, sabotage, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, ziekte van een onvervangbare werknemer, transportmogelijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, breuk of defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, ziekte of besmettingsgevaar, uitbraak van virussen, alles zowel in het bedrijf van Bouwglas als bij derden van wie Bouwglas de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenalsbij opslag of gedurende het transport -al dan niet in eigen beheer- en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Bouwglas ontstaan.
2. Overmacht doet de verplichting van Bouwglas tot nakoming van de overeenkomst opschorten zonder dat Bouwglas of de opdrachtgever op enige vergoeding te dier zake aanspraak kan maken.
3. De duur van de opschorting is maximaal acht weken. Daarna staat het elk van de partijen vrij de overeenkomst te ontbinden in welk geval Bouwglas gerechtigd is tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeiden gemaakte kosten.

Artikel 5.
Betaling
1. Betaling door de opdrachtgever dient aan Bouwglas plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. 
2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot algehele of gedeeltelijke opschorting van de betalingsverplichting, noch tot verrekening van enig gedeelte van de koop/aanneemsom met een haar toekomende vordering op Bouwglas.
3. Ingeval partijen een aanneemovereenkomst hebben gesloten, is opdrachtgever, uitsluitend met voorafgaande schriftelijketoestemming van Bouwglas, bevoegd een gedeelte van de aanneemsom met een maximum van 35% op een door Bouwglas aan tewijzen G-rekening te storten. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een gedeelte van de aanneemsom rechtstreeks aan de Fiscusen/of Bedrijfsvereniging te betalen. In dat geval blijft betalingsverplichting van het gehele bedrag in overeenstemming met het hierboven genoemde lid 1 onverkort van toepassing.
4. Indien de opdrachtgever nalatig blijft tijdig aan zijn betalingsverplichting te voldoen, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bouwglas vanaf vervalsdatum recht op een rentevergoeding van 2 % per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend. In het hiervoor genoemde geval is de opdrachtgever eveneens verschuldigd alle buitengerechtelijke kosten tot inning van de vordering van Bouwglas met een minimum van 15%. In het hiervoor genoemde geval zijn alle gerechtelijke kosten die Bouwglas moet maken tot inning van zijn vorderingen, eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
5. Ingeval partijen een aanneemovereenkomst hebben gesloten, is Bouwglas, indien de opdrachtgever met betaling in gebreke blijft, gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop het verschuldigde is voldaan, mits Bouwglas de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de gebrekstelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Bouwglas op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.

Artikel 6. Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, lid 3, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden, indien:- de wederpartij, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld, diens verplichte uithoofde van de overeenkomst niet nakomt;- de wederpartij, diens faillissement of surseance van betaling aanvraagt, c.q. failliet wordt verklaard of onder surseance van betaling komt te verkeren;- de wederpartij, (onderdelen van) diens onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil legt;- op de goederen of een gedeelte van de goederen van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd in die mate, dat voor ongestoorde nakoming van de overeenkomst valt te vrezen.
2. Indien de oorzaak van de ontbinding aan de zijde van de opdrachtgever ligt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Bouwglas gemaakte kosten, arbeid, winstderving en geleden schade en gehouden Bouwglas terzake volledig schadeloos te stellen.
3. Indien de oorzaak van de ontbinding aan de zijde van Bouwglas ligt, heeft Bouwglas recht op vergoeding van zijn prestatie tot evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. De aansprakelijkheid van Bouwglas uit hoofde van de ontbinding is beperkt overeenkomstig artikel 10, respectievelijk artikel 18. Bouwglas is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade en/of vertragingsschade van opdrachtgever en/of derden. Opdrachtgever vrijwaart Bouwglas voor alle vorderingen van derden dienaangaande.

Artikel 7. Geschillenregeling
1. Alle geschillen, welke naar aanleiding van of in verband met een tussen partijen gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van de gewone Rechter worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland overeenkomstig de regelen als neergelegd in de Statuten van de Raad, behoudens het recht van Bouwglas om in geval van een geschil uitsluitend handelend over de betaling van verrichte werkzaamheden c.q. materialen, dit geschil desgewenst te onderwerpen aan het oordeel van de gewone Rechter, in welk geval de Rechter in het Arrondissement te s’ Gravenhage bij uitsluiting de bevoegde Rechter zal zijn.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 8. Plaats van levering
1. Bouwglas zal de goederen leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Gelost geleverd naast de vrachtwagen. Is geen zodanige plaats afgesproken, dan zal levering geschieden op het adres van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever voor aflevering verlangt dat de goederen op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal Bouwglas hieraan voldoen, voor zover dit redelijkerwijze van hem verlangd kan worden.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco op het afleveradres. Levering tot aan de eerste drempel/verhoging/deur of ingang. De goederen reizen derhalve voor rekening en risico van Bouwglas.
3. Breuk en/of beschadigingen van goederen ontstaan bij het lossen, zijn voor rekening van opdrachtgever, wanneer deze schade is ontstaan door toedoen van (werknemers van) opdrachtgever.

Artikel 9. Leveringstermijn
1. De leveringstermijn is slechts bij benadering aangeduid. Bij een korte overschrijding van de leveringstermijn met een maximum van dertig dagen heeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
2. Bij overschrijding van de leveringstermijn met meer dan dertig dagen is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, mits artikel 6 in acht wordt genomen.
3. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, geldt hij van rechtswege in verzuim. Bouwglas heeft dan het recht om de goederen op te slaan voor rekening van de opdrachtgever en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen, ongeacht het recht van Bouwglas de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig artikel 6, alles onverminderd het recht van Bouwglas op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

Artikel 10. Reklame, aansprakelijkheidsbeperking
1. Reklame omtrent de geleverde goederen (aantal, kleurkwaliteit, breuk, etc.) dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na levering van de goederen, doch in ieder geval voor de goederen worden verwerkt, schriftelijk bij Bouwglas te worden gemeld, bijgebreke waarvan elke aanspraak op garantie komt te vervallen.
2. Alle verwerkingsvoorschriften van de door Bouwglas geleverde goederen dienen door/namens de opdrachtgever strikt en nauwgezet te worden nageleefd, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Bouwglas komt te vervallen.
3. Indien na verwerking van de goederen conform de verwerkingsvoorschriften zich nadien een ernstige afwijking in de kwaliteit van de geleverde goederen openbaart welke ernstige afwijking toe te rekenen valt aan Bouwglas, zal Bouwglas de door de opdrachtgever geleden schade vergoeden, met een maximum vergoeden van:- 80% van de gefactureerde som indien zich de schade in het eerste jaar na datum aflevering heeft geopenbaard;- 60% in het tweede jaar;- 40% in het derde jaar;- 20% in het vierde jaar; Voor schade die zich na het vierde jaar heeft geopenbaard, is Bouwglas in het geheel niet meer aansprakelijk.

Artikel 11. Retourzendingen
1. Indien standaard handelsgoederen die door Bouwglas aan de opdrachtgever zijn geleverd door wijzigingen in het bestek en/of door andere buiten schuld van de opdrachtgever liggende oorzaken overcompleet raken, is de opdrachtgever bevoegd deze goederen aan Bouwglas terug te leveren, mits de terug te leveren goederen in de originele verpakking worden aangeboden en zowel verpakking als goederen onbeschadigd, droog en schoon zijn.
2. Bestelde en geleverde materialen kunnen uitsluitend binnen 3 dagen na aflevering geretourneerd worden op eigen kosten en of transport.
3. Bij het retour nemen van reeds geleverde goederen crediteren we het aankoopbedrag minus 30% en indien Bouwglas het transport moet organiseren, worden ook de gemaakte transportkosten in rekening gebracht.

– Speciaal voor u bestelde artikelen worden niet retour genomen.
– U-profielen, lijmpakketten, mortels en verzinkte wapening wordt niet retour genomen.
– Glazen bouwstenen die ‘in de aanbieding’ zijn, of waarbij een andere prijs is afgesproken dan de ‘normale prijs’ worden ook niet retour genomen.
– Glasbreuk dient volgens de algemene vervoers condities binnen 24 uur gemeld te worden. Daarna vervalt onze aansprakelijkheid.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Bouwglas blijft eigenaar van de door haar geleverde goederen totdat de opdrachtgever heeft voldaan de koopsom of aanneemsom, indien er sprake is van een aannemingsovereenkomst, alsmede eventuele verhogingen terzake van verschuldigde contractuelerente, incassokosten en/of werkelijke schadevergoeding wegens wanprestatie van de opdrachtgever.
2. Ongeacht andersluidende bepalingen wordt de door Bouwglas te vorderen koop/aanneemsom direct opeisbaar, wanneer door of namens de opdrachtgever een begin is gemaakt met de verwerking van de geleverde goederen.
3. Tot behoud van het geldende eigendomsvoorbehoud heeft Bouwglas het recht om, indien een gedeelte van de door haar geleverde goederen reeds is verwerkt, betaling van een (gedeelte) van de koop-/aanneemsom toe te rekenen aan de goederen die reeds zijn verwerkt, ook al mocht de opdrachtgever bij de betalingsopdracht anders hebben vermeld.
4. Zolang Bouwglas eigenaar is van de door haar geleverde goederen is de opdrachtgever te allen tijde verplicht op de eerste vordering van Bouwglas laatstgenoemde in staat te stellen haar eigendommen terug te nemen, waartoe de opdrachtgever Bouwglas bij deze onherroepelijke machtiging verleent elke plaats te betreden waar de goederen zich bevinden.

AANNEMINGSVOORWAARDEN

Artikel 13. Rangorde van voorwaarden
1. Tenzij tussen partijen expliciet anders schriftelijk overeengekomen is, zijn voor zover van toepassing, de navolgende overeenkomsten en voorwaarden in afdalende zin van kracht de aannemeningsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, het bestek met de nota(s) van wijziging en /of aanvulling, de UAV, respectievelijk de ABB, en tenslotte normbladen en de voorschriften van de Stichting N.N.I.

Artikel 14. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Bouwglas tijdig kan beschikken:- over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), een en ander op aanwijzing van Bouwglas;- over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;- over volledig opgebouwde steiger, van voldoende hoogte, breedte, aantal en deugdelijkheid;- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;- over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Bouwglas behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, en meer specifiek doordat opdrachtgever zijn verplichtingen volgens lid 1 niet tijdig nakomt, dienen de daaruit voor Bouwglas voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed. Bouwglas zelf is in dit geval niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en/of derden, terwijl opdrachtgever Bouwglas zal vrijwaren voor alle vorderingen van derden dienaangaande.
5. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgestelde constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
6. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

Artikel 15. Meer en minder werk, tussentijdse prijswijzigingen
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats;- ingeval van wijziging in de opdracht, dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke wijziging schriftelijk zullen worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Bouwglas op verrekeningen van meer en minderwerk onverlet;- ingeval van aanwijzingen door of vanwege de Overheid;- ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en rekenbare hoeveelheden;
2. Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
3. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een deel daarvan door een niet aan Bouwglas te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Bouwglas hierover met de opdrachtgever in overleg te treden. Bouwglas wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties, terwijl de overeengekomen gewijzigde uitvoering of meer en/of minderwerk zal worden verrekend.
4. Indien tussen de datum van de opdracht en de oplevering de lonen, de prijzen van bouwstoffen, materialen e.d. wijziging hebben ondergaan, is Bouwglas bevoegd deze wijziging door te berekenen in de aannemingssom. Bouwglas zal opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 16. Verplichtingen van de aannemer
1. Bouwglas zal het werk goed en deugdelijk in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
2. Bouwglas zal de opdrachtgever wijzen op onvolkomenheden in de door de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede op gebreken in de door de opdrachtgever te beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddel en een en ander indien en voor zover deze voor Bouwglas kenbaar zijn.

Artikel 17. Oplevering
1. het werk wordt als opgeleverd beschouwd:- wanneer Bouwglas hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan de opdrachtgever kennis gegeven heeft van de voltooiing van het werken deze het werk heeft goedgekeurd;- na verloop van 8 dagen nadat Bouwglas schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;- bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Kleine gebreken, welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.
3. Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Bouwglas, onder opgave van redenen hiervan.
4. Bouwglas is gehouden de in lid 2 bedoelde kleine gebreken, alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen dertig dagen na de oplevering schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 18. Aansprakelijkheid van Bouwglas
1. Bouwglas is verzekerd voor hem toe te rekenen schade aan deren, het werk c.q. personen op het werk, veroorzaakt door de zaken of personen die Bouwglas bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gebruikt met een limiet van € 450.000. De aansprakelijkheid van Bouwglas voor schade als in de vorige zin bedoeld, is beperkt tot genoemde limiet terzake van aanspraken op directe schade. Elk beroep op bedrijfs- en /of gevolgschade, dan wel vormen van indirecte schade van opdrachtgever of derden is uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaard Bouwglas voor alle aanspraken van derden uit hoofde van het in de vorige zin bedoelde.
2. Bouwglas is jegens de opdrachtgever of derden niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en vergissingen in prijslijsten, documentatie of tekeningen, breuk, noch ten aanzien van gegeven adviezen.
3. Elke aansprakelijkheid van Bouwglas op grond van artikel 1645 B.W. is uitgesloten.
4. Bouwglas is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen, indien en voor zover hem door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Evenmin is Bouwglas aansprakelijk indien de ligging niet door de opdrachtgever aan hem is medegedeeld.
5. Bouwglas is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van de door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
6. Bouwglas is niet aansprakelijk voor schade aan het werk, ontstaan door buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Bouwglas in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
7. Na oplevering is Bouwglas niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
8. Na oplevering is Bouwglas niet aansprakelijk voor nadien aan het licht gekomen verborgen gebreken, met uitzondering betreffende de kwaliteit van de door Bouwglas geleverde goederen, zoals geregeld in artikel 10. Onder de in artikel 10 vermelde factuursom moet in dit geval worden verstaan, de waarde ten tijde van aflevering van het goed ten aanzien waarvan het verborgen gebrek zich manifesteert. Tot meer dan het bepaalde van artikel 10 is Bouwglas niet gehouden.33