ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOUWGLAS O.D. GESMAN B.V.

Artikel 1. Algemene Voorwaarden.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Gesman betreffende de levering van goederen
en/of de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van derden, nader te noemen de opdrachtgever.
2. Tenzij in enige specifieke bepalingen anders is aangegeven laten deze voorwaarden zich aldus lezen, dat;
– de algemene bepalingen en de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomsten tot levering van goederen zonder
dat Gesman verantwoordelijk is voor de verwerking van de geleverde goederen.
– de algemene bepalingen, leveringsvoorwaarden en aannemingsvoorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst tot levering
van goederen, alsmede installatie, het aanbrengen en/of verwerken van goederen in opdracht van de opdrachtgever.
Artikel 2. Offertes, orderbevestigingen
1. Alle offertes van Gesman worden vrijblijvend gedaan.
2. Een overeenkomst komt tot stand;
– Indien de opdrachtgever de offerte van Gesman schriftelijk en zonder enig voorbehoud of wijziging heeft geaccepteerd. Indien de
aanvaardingsbrief niet overeenstemt met de offerte, komt geen overeenkomst tot stand, doch is er sprake van een uitnodiging aan
Gesman tot het doen van een nieuw aanbod. Het staat Gesman vrij daar al dan niet op in te gaan. Na schriftelijke bevestiging van
de order door Gesman, wanneer de opdrachtgever een order plaatst welke niet is voorafgegaan door een offerte van Gesman.
3. Een offerte c.q. orderbevestiging van Gesman geldt als door de opdrachtgever
stilzwijgend aanvaard, indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending
schriftelijke te kennen heeft gegeven niet met de offerte c.q. orderbevestiging in te
kunnen stemmen. En Gesman door de opdrachtgever toegelaten is een aanvang met de
werkzaamheden te maken.
4. Indien de offerte niet door een opdracht is gevolgd, dient indien Gesman zulks verlangt, de offerte met alle daarbij behorende
tekeningen, technische omschrijving, ontwerpen en berekeningen binnen veertien dagen na het daartoe door Gesman gedaan
verzoek, franco aan Gesman te worden geretourneerd. Gesman kan vergoeding vorderen van alle door haar gemaakte kosten,
verband houdend met de offerte.
Artikel 3. Tekeningen, ontwerpen enz.
1. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in
de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.
2. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Gesman of in zijn opdracht zijn vervaardigd,
blijven eigendom van Gesman.
Artikel 4. Overmacht
1. Onder overmacht aan de zijde van Gesman wordt verstaan elke omstandigheid waarmee Gesman ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet
door de opdrachtgever kan worden verlangd, zoals o.a., doch niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van
beleg, aanwezigheid of dreiging met ‘fall out’, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, sabotage, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, ziekte van een onvervangbare werknemer, transportmogelijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, breuk of defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van
Gesman als bij derden van wie Gesman de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals
bij opslag of gedurende het transport -al dan niet in eigen beheer- en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of
risicosfeer van Gesman ontstaan.
2. Overmacht doet de verplichting van Gesman tot nakoming van de overeenkomst opschorten zonder dat Gesman of de
opdrachtgever op enige vergoeding te dier zake aanspraak kan maken.
3. De duur van de opschorting is maximaal zes weken. Daarna staat het elk van de partijen vrij de overeenkomst te ontbinden in
welk geval Gesman gerechtigd is tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid
en gemaakte kosten.
Artikel 5. Betaling
1. Betaling door de opdrachtgever dient aan Gesman plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot algehele of gedeeltelijke opschorting van de betalingsverplichting, noch tot
verrekening van enig gedeelte van de koop/aanneemsom met een haar toekomende vordering op Gesman.
3. Ingeval partijen een aanneemovereenkomst hebben gesloten, is opdrachtgever, uitsluitend met voorafgaande schriftelijke
toestemming van Gesman, bevoegd een gedeelte van de aanneemsom met een maximum van 35% op een door Gesman aan te
wijzen G-rekening te storten. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een gedeelte van de aanneemsom rechtstreeks aan de Fiscus
en/of Bedrijfsvereniging te betalen. In dat geval blijft betalingsverplichting van het gehele bedrag in overeenstemming met het
hierboven genoemde lid 1 onverkort van toepassing.
4. Indien de opdrachtgever nalatig blijft tijdig aan zijn betalingsverplichting te voldoen, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege
in verzuim te zijn en heeft Gesman vanaf vervalsdatum recht op een rentevergoeding van 1½ % per maand, een gedeelte van een
maand voor een hele maand gerekend. In het hiervoor genoemde geval is de opdrachtgever eveneens verschuldigd alle
buitengerechtelijke kosten tot inning van de vordering van Gesman met een minimum van 15%. In het hiervoor genoemde geval
zijn alle gerechtelijke kosten die Gesman moet maken tot inning van zijn vorderingen, eveneens voor rekening van de
opdrachtgever.
5. Ingeval partijen een aanneemovereenkomst hebben gesloten, is Gesman, indien de opdrachtgever met betaling in gebreke blijft,
gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop het verschuldigde is voldaan, mits Gesman de opdrachtgever schriftelijk
in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de gebrekstelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht
van Gesman op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.
Artikel 6. Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, lid 3, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder
rechtelijke tussenkomst, te ontbinden, indien:
– de wederpartij, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld, diens verplichte uithoofde van de overeenkomst niet nakomt;
– de wederpartij, diens faillissement of surseance van betaling aanvraagt, c.q. failliet wordt verklaard of onder surseance van
betaling komt te verkeren;
– de wederpartij, (onderdelen van) diens onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil legt;
– op de goederen of een gedeelte van de goederen van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd in die mate,
dat voor ongestoorde nakoming van de overeenkomst valt te vrezen.
2. Indien de oorzaak van de ontbinding aan de zijde van de opdrachtgever ligt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door
Gesman gemaakte kosten, arbeid, winstderving en geleden schade en gehouden Gesman terzake volledig schadeloos te stellen.
3. Indien de oorzaak van de ontbinding aan de zijde van Gesman ligt, heeft Gesman recht op vergoeding van zijn prestatie tot
evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. De
aansprakelijkheid van Gesman uit hoofde van de ontbinding is beperkt overeenkomstig artikel 10, respectievelijk artikel 18.
Gesman is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade en/of vertragingsschade van opdrachtgever en/of derden.
Opdrachtgever vrijwaart Gesman voor alle vorderingen van derden dienaangaande.
Artikel 7. Geschillenregeling
1. Alle geschillen, welke naar aanleiding van of in verband met een tussen partijen gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen
met uitsluiting van de gewone Rechter worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
overeenkomstig de regelen als neergelegd in de Statuten van de Raad, behoudens het recht van Gesman om in geval van een
geschil uitsluitend handelend over de betaling van verrichte werkzaamheden c.q. materialen, dit geschil desgewenst te
onderwerpen aan het oordeel van de gewone Rechter, in welk geval de Rechter in het Arrondissement te s’ Gravenhage bij
uitsluiting de bevoegde Rechter zal zijn.
LEVERINGSVOORWAARDEN
Artikel 8. Plaats van levering
1. Gesman zal de goederen leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats afgesproken, dan zal levering
geschieden op het adres van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever voor aflevering verlangt dat de goederen op een andere dan
de overeengekomen plaats worden geleverd, zal Gesman hieraan voldoen, voor zover dit redelijkerwijze van hem verlangd kan
worden.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco op het afleveradres. De goederen reizen derhalve voor
rekening en risico van Gesman.
3. Breuk en/of beschadigingen van goederen ontstaan bij het lossen, zijn voor rekening van opdrachtgever, wanneer deze schade is
ontstaan door toedoen van (werknemers van) opdrachtgever.
Artikel 9. Leveringstermijn
1. De leveringstermijn is slechts bij benadering aangeduid. Bij een korte overschrijding van de leveringstermijn met een maximum
van dertig dagen heeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
2. Bij overschrijding van de leveringstermijn met meer dan dertig dagen is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
mits artikel 6 in acht wordt genomen.
3. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, geldt hij van rechtswege in verzuim. Gesman heeft
dan het recht om de goederen op te slaan voor rekening van de opdrachtgever en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen,
ongeacht het recht van Gesman de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig artikel 6, alles onverminderd
het recht van Gesman op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.
Artikel 10. Reklame, aansprakelijkheidsbeperking
1. Reklame omtrent de geleverde goederen (aantal, kleurkwaliteit, breuk, etc.) dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na
aflevering van de goederen, doch in ieder geval voor de goederen worden verwerkt, schriftelijk bij Gesman te worden gemeld, bij
gebreke waarvan elke aanspraak op garantie komt te vervallen.
2. Alle verwerkingsvoorschriften van de door Gesman geleverde goederen dienen door/namens de opdrachtgever strikt en
nauwgezet te worden nageleefd, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Gesman komt te vervallen.
3. Indien na verwerking van de goederen conform de verwerkingsvoorschriften zich nadien een ernstige afwijking in de kwaliteit
van de geleverde goederen openbaart welke ernstige afwijking toe te rekenen valt aan Gesman, zal Gesman de door de
opdrachtgever geleden schade vergoeden, met een maximum vergoeden van:
– 80% van de gefactureerde som indien zich de schade in het eerste jaar na datum aflevering heeft geopenbaard;
– 60% in het tweede jaar;
– 40% in het derde jaar;
– 20% in het vierde jaar;
Voor schade die zich na het vierde jaar heeft geopenbaard, is Gesman in het geheel niet meer aansprakelijk.
Artikel 11. Retourzendingen
1. Indien standaard handelsgoederen die door Gesman aan de opdrachtgever zijn geleverd door wijzigingen in het bestek en/of door
andere buiten schuld van de opdrachtgever liggende oorzaken overcompleet raken, is de opdrachtgever bevoegd deze goederen
aan Gesman terug te leveren, mits de terug te leveren goederen in de originele verpakking worden aangeboden en zowel
verpakking als goederen onbeschadigd en schoon zijn.
2. Bestelde en geleverde materialen kunnen uitsluitend binnen 7 dagen na aflevering geretourneerd worden.
3. Gesman verplicht zich in dat geval de goederen terug te nemen tegen de gefactureerde waarde minus 20% en de te maken
transportkosten.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Gesman blijft eigenaar van de door haar geleverde goederen totdat de opdrachtgever heeft voldaan de koopsom of aanneemsom,
indien er sprake is van een aannemingsovereenkomst, alsmede eventuele verhogingen terzake van verschuldigde contractuele
rente, incassokosten en/of werkelijke schadevergoeding wegens wanprestatie van de opdrachtgever.
2. Ongeacht andersluidende bepalingen wordt de door Gesman te vorderen koop/aanneemsom direct opeisbaar, wanneer door of
namens de opdrachtgever een begin is gemaakt met de verwerking van de geleverde goederen.
3. Tot behoud van het geldende eigendomsvoorbehoud heeft Gesman het recht om, indien een gedeelte van de door haar geleverde
goederen reeds is verwerkt, betaling van een (gedeelte) van de koop-/aanneemsom toe te rekenen aan de goederen die reeds zijn
verwerkt, ook al mocht de opdrachtgever bij de betalingsopdracht anders hebben vermeld.
4. Zolang Gesman eigenaar is van de door haar geleverde goederen is de opdrachtgever te allen tijde verplicht op de eerste vordering
van Gesman laatstgenoemde in staat te stellen haar eigendommen terug te nemen, waartoe de opdrachtgever Gesman bij deze
onherroepelijke machtiging verleent elke plaats te betreden waar de goederen zich bevinden.
AANNEMINGSVOORWAARDEN
Artikel 13. Rangorde van voorwaarden
1. Tenzij tussen partijen expliciet anders schriftelijk overeengekomen is, zijn voor zover van toepassing, de navolgende
overeenkomsten en voorwaarden in afdalende zin van kracht de aannemeningsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, het
bestek met de nota(s) van wijziging en /of aanvulling, de UAV, respectievelijk de ABB, en tenslotte normbladen en de
voorschriften van de Stichting N.N.I.
Artikel 14. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Gesman tijdig kan beschikken:
– over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen),
een en ander op aanwijzing van Gesman;
– over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
– over volledig opgebouwde steiger, van voldoende hoogte, breedte, aantal en deugdelijkheid;
– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de
uitvoering van het werkbenodigde energie;
– over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van
Gesman behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is,
en meer specifiek doordat opdrachtgever zijn verplichtingen volgens lid 1 niet tijdig nakomt, dienen de daaruit voor Gesman
voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed. Gesman zelf is in dit geval niet aansprakelijk voor
schade van opdrachtgever en/of derden, terwijl opdrachtgever Gesman zal vrijwaren voor alle vorderingen van derden
dienaangaande.
5. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgestelde constructies en werkwijzen,
daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem
gegeven orders en aanwijzingen.
6. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn
voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
Artikel 15. Meer en minder werk, tussentijdse prijswijzigingen
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats;
– ingeval van wijziging in de opdracht, danwel de voorwaarden van uitvoering, elke wijziging schriftelijk zullen worden
overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Gesman op verrekeningen van meer en minder
werk onverlet;
– ingeval van aanwijzingen door of vanwege de Overheid;
– ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en rekenbare hoeveelheden;
2. Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van
het verschil van die totalen.
3. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een deel daarvan door een niet aan Gesman te wijten oorzaak
slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Gesman hierover met de opdrachtgever in overleg te treden. Gesman wijst de
opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties, terwijl de overeengekomen gewijzigde uitvoering of meer en/of minder
werk zal worden verrekend.
4. Indien tussen de datum van de opdracht en de oplevering de lonen, de prijzen van bouwstoffen, materialen e.d. wijziging hebben
ondergaan, is Gesman bevoegd deze wijziging door te berekenen in de aannemingssom. Gesman zal opdrachtgeer daarvan op de
hoogte stellen.
Artikel 16. Verplichtingen van de aannemer
1. Gesman zal het werk goed en deugdelijk in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
2. Gesman zal de opdrachtgever wijzen op onvolkomenheden in de door de opdrachtgever voorgeschreven constructies en
werkwijzen, alsmede op gebreken in de door de opdrachtgever te beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen
een en ander indien en voor zover deze voor Gesman kenbaar zijn.
Artikel 17. Oplevering
1. het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– wanneer Gesman hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan de opdrachtgever kennis gegeven heeft van de voltooiing van het werk
en deze het werk heeft goedgekeurd;
– na verloop van 8 dagen nadat Gesman schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de
opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
– bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het
werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Kleine gebreken, welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot
onthouding van goedkeuring mogen zijn.
3. Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan
Gesman, onder opgave van redenen hiervan.
4. Gesman is gehouden de in lid 2 bedoelde kleine gebreken, alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die
binnen dertig dagen na de oplevering schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.
Artikel 18. Aansprakelijkheid van Gesman
1. Gesman is verzekerd voor hem toe te rekenen schade aan deren, het werk c.q. personen op het werk, veroorzaakt door de zaken of
personen die Gesman bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gebruikt met een limiet van € 450.000. De
aansprakelijkheid van Gesman voor schade als in de vorige zin bedoeld, is beperkt tot genoemde limiet terzake van aanspraken op
directe schade. Elk beroep op bedrijfs- en /of gevolgschade, dan wel vormen van indirecte schade van opdrachtgever of derden is
uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaard Gesman voor alle aanspraken van derden uit hoofde van het in de vorige zin bedoelde.
2. Gesman is jegens de opdrachtgever of derden niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en vergissingen in prijslijsten,
documentatie of tekeningen, breuk, noch ten aanzien van gegeven adviezen.
3. Elke aansprakelijkheid van Gesman op grond van artikel 1645 B.W. is uitgesloten.
4. Gesman is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen, indien en voor zover hem door of
namens de opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Evenmin is
Gesman aansprakelijk indien de ligging niet door de opdrachtgever aan hem is medegedeeld.
5. Gesman is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van de door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden
uitgevoerde werkzaamheden.
6. Gesman is niet aansprakelijk voor schade aan het werk, ontstaan door buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke
gevolgen waarvan Gesman in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het
onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
7. Na oplevering is Gesman niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
8. Na oplevering is Gesman niet aansprakelijk voor nadien aan het licht gekomen verborgen gebreken, met uitzondering betreffende
de kwaliteit van de door Gesman geleverde goederen, zoals geregeld in artikel 10. Onder de in artikel 10 vermelde factuursom
moet in dit geval worden verstaan, de waarde ten tijde van aflevering van het goed ten aanzien waarvan het verborgen gebrek zich
manifesteert. Tot meer dan het bepaalde van artikel 10 is Gesman niet gehouden.